Gebruikersnaam: Wachtwoord: Herinner me?: [?]
Vraag nieuw wachtwoord aan
Get Adobe Flash player
Vandaag is de dag van jouw redding!

2 Korintiërs 6:1,2
...Als medewerkers (Gods) vermanen wij u ook de genade Gods niet tevergeefs te ontvangen, want Hij zegt:
ten tijde des welbehagens heb Ik u verhoord
en ten dage des heils ben Ik u te hulp gekomen;
zie, nú is het de tijd des welbehagens zie, nú is het de dag des heils.

Of je morgen nog de kans hebt, kan niemand je garanderen, maar nú is het jouw dag om Gods heil (Redding) aan te nemen.

Jezus komt spoedig!!!

Lucas 19:5-10

En toen Jezus bij die plaats kwam, keek Hij naar boven en zeide tot hem: Zacheüs, kom vlug naar beneden, want heden moet Ik in uw huis vertoeven. En hij kwam vlug naar beneden en ontving Hem met blijdschap. En toen zij het zagen, morden zij allen en zeiden: Hij is bij een zondig man binnengegaan om zijn intrek te nemen. Maar Zacheüs ging staan en zeide tot de Here: Zie, de helft van mijn bezit, Here, geef ik de armen, en indien ik iemand iets heb afgeperst, vergoed ik het viervoudig. En Jezus zeide tot hem: Heden is aan dit huis redding geschonken, omdat ook deze een zoon van Abraham is. Want de Zoon des mensen is gekomen om het verlorene te zoeken en te redden

Psalm 118:24:

Dit is de dag die de HERE gemaakt heeft; laten wij juichen en ons daarover verheugen.

 

Hier vind je de stappen die tot jouw Redding leiden

Jezus zei: Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven heeft.

Jezus werd gekruisigd, en Hij stond weer op, velen hebben hem gezien toen, en later. Nog steeds bevestigd Hij zijn Woord door wonderen en tekenen te geven door Zijn Naam.

- De eerste stap die tot jouw redding leidt heeft God gezet!

God zond en gaf Jezus Christus!

Jezus leeft!

Romeinen 3:23

Want allen hebben gezondigd en derven(missen) de heerlijkheid Gods,

- Erken dat je een zondaar bent.

Romeinen 6:23a

Want het loon, dat de zonde geeft, is de dood

- Begrijp dat je voor (of door) je zonde de dood verdient.

Romeinen 6:23b

Maar de genade, die God schenkt, is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Here.

- Vraag God om je te vergeven en je te redden, je het eeuwige leven te geven.

Romeinen 5:8

God echter bewijst zijn liefde jegens ons, doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is.

- Geef je leven aan God... Zijn liefde bewees Hij door Jezus aan het kruis te te laten sterven op de plaats die jij en ik hebben verdient, zodat jij en ik vergeving en redding van onze zonden kunnen ontvangen

Romeinen 10:13

Want: al wie de naam des Heren aanroept, zal behouden worden.

- Roep tot God in de naam van Jezus! Wie wordt er hier uitgesloten? Niemand!

Romeinen 10:9,10

Want indien gij met uw mond belijdt, dat Jezus Heer is, en met uw hart gelooft, dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden; want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot behoudenis.

- Geloof met je hart, en spreek het uit met jouw mond:"Jezus is Heer!"

Openbaring 3:20

Jezus zegt: "Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, Ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met Mij."

- Klopt Jezus op de deur van jouw hart? Doe hem open, Hij zal je leven geven.

Johannes 1:12

Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die in zijn naam geloven

- Als je deze stappen genomen hebt, heb jij Hem aangenomen, en ben jij een kind van God geworden!

"zie, nú is het de tijd des welbehagens zie, nú is het de dag des heils. " (2 Korintiërs 6:1,2).

Wat is er op tegen om het volgende gebed te bidden? God zal het zeker verhoren!
Zeg eenvoudig hardop tot God (Hij hoort je wel!):
GEBED:
"Here God,
i
k erken ik ben een zondaar,
ik heb Uw vergeving nodig,
ik stel mijn vertrouwen op U,
op Jezus Uw eniggeboren Zoon,
Die voor mij aan het kruis is gegaan,
Zijn Bloed werd voor mij vergoten,
de straf die ik verdiend had door mijn zonden,
heeft Hij voor mij gedragen,
en Hij is weer opgestaan uit de dood ook voor mij,
zodat ik levend wordt met Hem.
Jezus U ben vanaf nu mijn Heer,
Ik neem U aan als mijn Redder,
Vul mij geheel en al met uw Heilige Geest,
ik keer mij af van mijn zonden,
Ik ga Uw Woord lezen,
en zal wandelen met U.
Dank U voor het offer dat U bracht voor mij,
Dank U dat U mij aanneemt als Uw kind,
Dank U dat U van mij zoveel houdt,
Ik houdt ook van U"

 

Deze redding is niet niks, God wil je daarin nog veel meer geven: de doop in de Heilige Geest, genezing, Hij wil je zegenen, lees de bijbel (heb je er geen, koop er een bijvoorbeeld NBG-51 vertaling of Willibrord-95 vertaling) En God wil je leren te leven als Zijn kind! Praat regelmatig met Hem, Hij wil je stem horen.

Maak gebruik van de gratis studies en online boeken die je hier kan downloaden om te groeien in geloof.
Bezoek ook een kerk en merk dat als meerdere gelovigen samen zijn, de HEER in hun midden is, en je opgebouwd wordt!

Gods Droom voor de mens (Uitleg van het evangelie)

Weer naar boven

Algemene voorwaarden | Gegevensbescherming | Over ons | Uw Redding Totaal bezoeken: 2576689
We hebben 369 e-kaarten in 37 categorieŽn. | Laadtijd: 0.0183 seconden.